JavaScript 数组排序(从大到小,从小到大)

JavaScript 数组排序(从大到小,从小到大)及将两个一维数组组合成一个二维数组并保持其中一个数组不变,且第一个数组的key值对应第二个数组的值

20190305211402.png

1、数组的从大到小排序

//创建数组元素arr
      var arr=[7,13,34,3,200,100,4];
    //创建每次循环存储最大值得变量
      var max;
    //遍历数组,默认arr中的某一个元素为最大值,进行逐一比较
      for(var i=0; i<arr.length; i++){
     //外层循环一次,就拿arr[i] 和 内层循环arr.legend次的 arr[j] 做对比
        for(var j=i; j<arr.length; j++){
          if(arr[i]<arr[j]){
            //如果arr[j]大就把此时的值赋值给最大值变量max
        max=arr[j];
            arr[j]=arr[i];
            arr[i]=max;
          }
        }
      }
      document.write(arr.toString()+"<br>"); 
    //200,100,34,13,7,4,3

2、数组的从小到大排序。

var Arr=[13,7,10,76,97,100,35];
      var min;
      for(var i=0; i<Arr.length; i++){
        for(var j=i; j<Arr.length;j++){
          if(Arr[i]>Arr[j]){
           min=Arr[j];
           Arr[j]=Arr[i];
           Arr[i]=min;
          }
        }
      }
      document.write(Arr.toString()+"<br />");
  //7,10,13,35,76,97,100

3、综合应用(将两个一维数组组合成一个二维数组并保持其中一个数组不变,且第一个数组的key值对应第二个数组的值

<!--wxfollow start-->

var array1 = [5,9,3,8];
var max;
//遍历数组,默认arr中的某一个元素为最大值,进行逐一比较
for(var i=0; i<array1.length; i++){
//外层循环一次,就拿arr[i] 和 内层循环arr.legend次的 arr[j] 做对比
  for(var j=i; j<array1.length; j++){
    if(array1[i]<array1[j]){
    //如果arr[j]大就把此时的值赋值给最大值变量max
    max=array1[j];
        array1[j]=array1[i];
          array1[i]=max;
        }
      }
}
console.log(array1);
var array2 = [0,6,2,3];
var arrd = array1.map((item, idx) => [item, array2[idx]]);
//document.write(arrd);
document.write(arrd);
//document.write(arrd[2]);
 console.log(arrd);

<!--wxfollow end-->微信扫描下方的二维码阅读本文

阅读剩余
THE END
版权声明